§1.REGULAMIN SKLEPU WARUNKI OGÓLNE 

 1. Specjalistyczny sklep internetowy Kominki.Francuskie.Com, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://kominki.francuskie.com umożliwia przedstawianie propozycji zakupu i dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym FISHKA są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 3. Właścicielem sklepu (czytaj dalej "sprzedawcą") jest firma FISHKA Wojciech Ryszkiewicz, posiadająca siedzibę pod adresem: 45-221 Opole, ul.Chabrów 173/4, NIP:754-169-62-12.
 4. Telefon kontaktowy do Sklepu to +48 691727707 .
 5. Kontaktowy adres e-mail dla klientów sklepu to kominki@francuskie.com .
 6. Językiem właściwym dla sklepu jest język polski.
 7. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych, oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zwane dalej Klientami.


§2.PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
 2. Umowę kupna/sprzedaży uważa się jako zawartą po przeprowadzeniu telefonicznego potwierdzenia przyjecia zamówienia dokonanego przez obsługę sklepu internetowego i ustaleniu wszelkich terminów oraz sposobów dostaw pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym, oraz po bezzwłocznym dokonaniu wpłaty należności za zamówienie przez klienta na rzecz Sprzedawcy.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronach sklepu internetowego.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia lub wypełnione danymi niezgodnymi z prawdą nie będą rozpatrywane.
 6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. W sytuacjach nietypowych Zamawiający może uzgodnić ze Sprzedawcą inny niż w złożonym zamówieniu adres dostawy. Ze względu na bezpieczeństwo transakcji informacja o nowym adresie lub zmianach w zamawianym asortymencie musi byc dokonana za pośrednictwem listu e-mail, lub telefonu, który występuje w pierwotnym zamówieniu.  
 7. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia, w wypadku przesyłek artykułów gabarytowych i (lub) szczególnie ciężkich typ wysyłki oraz jej koszt zaproponuje po złożeniu zamówienia Sprzedawca. Do dalszej realizacji zamówienia wymagana jest akceptacja Klienta.
 8. Koszty przesyłki są pokrywane przez Nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Sprzedawca, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na sklep internetowy.
 9. Wysokość kosztów przesyłki jest każdorazowo pokazywana w formularzu zamówienia i jest zależna m.inn. od wagi, gabarytów oraz wartości towaru.
 10. W przypadku każdego zamówienia Sprzedawca kontaktuje się telefonicznie z Zamawiającym aby potwierdzić dostępność, parametry techniczne i szczegóły logistyczne dostawy.
 11. W wypadku możliwości sprzedaży danego towaru Sprzedawca bezzwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, zaproponuje mu towar alternatywny lub jeśli taka będzie wola Zamawiającego anuluje w systemie częściowo lub w całości zamówienie Zamawiającego. 


§3.FAKTUROWANIE

 1. Dla usprawnienia transakcji Klient zamawiający towar w sklepie www.kominki.francuskie.com upoważnia wystawcę faktury do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
 2. Sprzedawca w wypadku każdej sprzedaży wystawia fakture VAT zawierającą szczegółowe dane Zamawiającego i Sprzedawcy.


§4.GWARANCJE, REKLAMACJE i ZWROTY

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym Sprzedawcy są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi (jeśli takie przewiduje producent danego towaru).
 2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sprzedawcą (e-mailowo na adres:kominki@francuskie.com) w celu ustalenia najbliższego serwisu lub z przedstawicielem producenta, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna wraz z fakturą zakupu, którą Zamawiający otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówionego towaru w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia i wpłacenia zaliczki, termin takiej dostawy będzie konsultowany z Zamawiającym.
 4. W wypadku specjalistycznych urządzeń grzewczych istnieje wiele, które mogą być dostarczone do Zamawiającego tylko i wyłącznie po specjalnym zamówieniu ich do produkcji w fabryce lub jako import docelowy, Sprzedawca każdorazowo będzie konsultował terminy ewentualnej realizacji z Zamawiającym. Sprzedawca jednocześnie deklaruje najlepszą wolę do najszybszej realizacji zatwierdzonych przez Zamawiającego terminów.
 5. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta wchodzącą w życie w dniu 25-12-2014 Kupujący ma prawo rozwiązać umowę zakupu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
  Adres dokonania zwrotu Sprzedawca przekazuje klientowi po otrzymaniu zgłoszenia o odstąpieniu umowy kupna/sprzedaży. Klient dokonujący zwrotu wysyła przesyłkę na swój koszt. Przesyłka musi być odpowiednio opakowana i ubezpieczona na czas transportu.  Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki zwrotu maksymalnie do kwoty najniższej ceny przesyłki dla danego towaru. Nie dopuszcza się wysyłki do Sprzedawcy zwrotu za pobraniem.
 6. Z uwagi na to, iż wszystkie wkłady kominkowe oraz piecyki w Sklepie są jednostkowo zamawiane dla docelowego Klienta, wymienione wcześniej urządzenia wyłączone są z zasad określonych w §4.pkt.5 regulaminu.
 7. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego i nienaruszonego (nienoszącego jakichkolwiek śladów używania), nierozpakowanego z załączonym dowodem sprzedaży (Faktura VAT). Zwrot należności nastąpi  drogą przelewu bankowego na wskazane przez Kupującego konto bankowe.
 8. Zgłoszenie odstąpienia od uwowy kupna Klient może wykonać stosując się do zaleceń Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(załącznik nr2) i przesłać je na kontaktowy adres e-mail Sklepu.


§5.POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dbać o przestrzganie prywatności swoich klientów. Pełna informacja o naszej polityce prywatności znajduje się pod tym linkiem ( http://kominki.francuskie.com/content/2-polityka-prywatności ) i stanowi wraz informacją o dostawach integralną część Regulaminu Sklepu.


§6.PRAWA I LICENCJE DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ORAZ WŁASNOŚĆ INTELEKTULANA

 1. Sprzedawca oświadcza, że nie jest właścicielem używanych na stronie sklepu internetowego marek, logotypów i części zdjęć. Są one własnością firm, których sprzedawca oferuje produkty i zostają używane w celach informacyjno - marketingowych.
 2. Fotografie, grafiki, logotypy firmowe Sprzedawcy, artykuły oraz wszelkie informacje tekstowe w sklepie Sprzedawcy stanowią własność Sprzedawcy i nie zezwala się na ich wykorzystanie w celach innych niż reklama i promocja sklepu.
 3. Nie zezwala się na kopiowanie w całości lub części treści niniejszego regulaminu w celu zastosowania go w innych sklepach internetowych bez uzyskania pisemnej zgody właściciela sklepu.


§7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 2. Korzystanie przez z serwisu występującego pod adresami http://kominki.francuskie.com oznacza bezwarunkową akceptację powyższego regulaminu. Regulamin dotyczy zarejestrowanych klientów sklepu.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Regulaminu albo w przypadku jakichkolwiek uwag lub skarg dotyczących działania i treści sklepu internetowego prosimy o kontakt telefoniczny na numer telefonu podany na głównej stronie sklepu lub na kontaktowy adres e-mail Sprzedawcy.

Kontakt z nami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 18:00, w sobotę od 11:00 do 14:00 .

Telefon:+48 696727001

Napisz do nas e-mail

Producenci